top of page

KERKEWAARD
Update van de buren van Nedcargo d.d. 31 december 2021

Eind december 2017 heeft gemeente Neerijnen een wijziging op het bestemmingsplan goedgekeurd. Aanleiding daartoe was de intentie van de toenmalige Van Uden Groep, nu Nedcargo, om een containeroverslag te starten in de Kerkewaard. 

 

De bezwaren tegen dit bestemmingsplan ingediend door bewoners zijn uiteindelijk door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ongegrond verklaard. Als gevolg daarvan kon Nedcargo de vergunningsaanvragen voor het realiseren van een containeroverslag indienen.

 

Eind augustus 2021 heeft de gemeente West-Betuwe een omgevingsvergunning verstrekt voor het bouwen van een bedrijfsgebouw (dit betreft een distributiecentrum van ongeveer dezelfde omvang als het huidige) en het aanleggen van twee uitwegen naar Hertog Karelweg. Ook tegen deze vergunning hebben omwonenden bezwaar aangetekend, met name gericht op:

  • onduidelijkheid over het op juiste wijze verrekenen van vermeende stikstofuitstoot en toekomstige uitstoot,

  • onzekerheid over het bestaan van een overdracht van rechten aangaande stikstofuitstoot,

  • verwachte feitelijke stijging van de stikstofuitstoot,

  • verwachte stijging van de onveiligheid van het verkeer op Hertog Karelweg door toename van vrachtverkeer,

  • verwachte geluidsoverlast niet alleen door het bouwen maar vooral door de exploitatie, en tenslotte

  • onduidelijkheid over de vraag of de effecten van bouw én exploitatie integraal zullen worden beoordeeld.

 

Begin december 2021 zijn deze bezwaren voor een onafhankelijke commissie in een hoorzitting toegelicht. De bezwaarmakers hebben voor de commissie bijvoorbeeld betoogd dat de toekomstige stikstofuitstoot anders zou uitpakken dan in de vergunningsaanvraag werd verondersteld. Daags voor de hoorzitting heeft de Hoge Raad namelijk geoordeeld dat de overnachtingshaven openbaar water moet blijven.

Wat heeft deze uitsprak over ‘openbaar water’ te maken met ‘stikstofuitstoot’?


Deze HR-uitspraak staat op gespannen voet met de plannen van Nedcargo om in het noordelijke deel van de haven een aanmeerplatform te bouwen ter facilitering van de containeroverslag.

Als dit platform niet meer mag worden gebouwd, moet de aanvoer over land plaatsvinden met hogere stikstofuitstoot als gevolg.

In de stikstofberekeningen van Nedcargo speelt de containeroverslag juist een cruciale rol omdat de aanvoer van goederen over water het aantal vrachtwagenbewegingen - en dus de daaraan gerelateerde stikstofuitstoot - sterk reduceert.

Aangezien het aanmeerplatform voor de aanvoer over water noodzakelijk is, ontstaat er als gevolg van de uitspraak van de Hoge Raad een andere situatie dan de door Nedcargo ingediende berekeningen veronderstellen.

Met de uitspraak van de Hoge Raad had de gemeente bij het verlenen van de omgevingsvergunning voor de bouw weliswaar nog geen rekening kunnen houden. Voor de beslissing over de exploitatie is deze uitspraak uiteraard essentieel.

 

Vóór 10 februari 2022 wil de onafhankelijke commissie een advies uitbrengen over de bezwaren naar aanleiding van de verleende vergunning. Dit heeft zij op 28 december 2021 aan de bezwaarmakers laten weten omdat zij niet binnen de 6-weken-termijn tot een beslissing kon komen.

 

De commissie brengt uitsluitend een advies uit over de omgevingsvergunning voor het bouwen, niet over de exploitatievergunning.

Voor de exploitatie is een separate vergunning vereist, te verstrekken door de provincie. De verwachte stijgingen – namelijk van stikstofuitstoot, verkeersonveiligheid en geluidsoverlast - hebben vooral betrekking op de exploitatiefase. Daarom worden deze factoren nog niet behandeld in de huidige bezwaarprocedure.

 

Juist over deze gefaseerde en daardoor gefragmenteerde beoordelingen met onafhankelijk van elkaar opererende bestuursorganen hebben de bezwaarmakers tijdens de hoorzitting ook hun bezorgdheid geuit. Zij hebben nadrukkelijk verzocht het plan voor een containeroverslag in zijn geheel te beoordelen. Daardoor zouden de effecten van stikstofdepositie en geluidbelasting integraal inzichtelijk worden en dus de gevolgen voor de inrichting van Kerkewaard, zowel op korte als op lange termijn.

Indien u vragen heeft over bovenstaande of contact wilt opnemen met de groep bewoners van Haaften die bezorgd zijn over de ontwikkelingen rond de Kerkewaard, kunt u een email sturen naar kerkewaard@gmail.com

bottom of page